HNP - Ngày 15/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU, tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 1/8/2018).

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1192-TB/TU thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1194-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018).

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án chính quyền đô thị Thành ủy Hà Nội vừa có Kế hoạch số 03-KH/BCĐ xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU triển khai công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 29-KH/BCĐ triển khai tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020".

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1186-TB/TU thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Xem chi tiết...

Bài viết Xem